Algemeen Wedstrijdreglement en Informatie 

ALGEMEEN WESTRIJDREGLEMENT en INFORMATIE

Alle ruiters mogen deelnemen aan dit concours, de gegevens van ruiter en paard kunnen worden, gecontroleerd worden bij verschillende bonden.

Ieder paard of pony die deelneemt aan de wedstrijd moet in het bezit zijn van een geldig inentingsbewijs. Bij opgave moet de naam van het paard of de pony overeenkomen met de inschrijving in het paspoort of inentingsboekje. Tijdens de wedstrijd wordt door het secretariaat gecontroleerd of beide overeenkomen.

Bij het niet kunnen aantonen van een geldig inentingsbewijs met de officiële naam van paard of pony kan men niet deelnemen aan de wedstrijd!!

Er zal een medische controle plaatsvinden voor de start van de cross als ook na binnenkomst.

In de week voor het concours wordt het overzicht van de starttijden op de website geplaats, er wordt niets met per reguliere post toegestuurd.

Men kan zich melden bij het secretariaat op het hoofdterrein. Op het secretariaat worden de inentingspapieren gecontroleerd, na controle ontvangt de ruiter de startbewijs voor het concours. Zonder startbewijs mag de ring niet betreden worden.

Inschrijfgeld voor de samengestelde wedstrijd zijn als volgt:

  • 3 onderdelen  :  € 20,00
  • 2 onderdelen  :  € 15,00
  • 1 onderdeel    :  € 10,00

 Het inschrijfgeld moet per bankrekening - onder vermelding van de naam van de ruiter en het paard - binnen een week na bevestiging van de inschrijving worden overgemaakt. Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt de inschrijving definitief gemaakt. Als het inschrijfgeldbinnen 1 week na het ontvangen van de bevestiging van de inschrijving niet wordt overgemaakt, wordt de inschrijving niet definitief gemaakt en wordt de plek aan iemand anders gegeven.

Na de sluitingsdatum (31 augustus) wordt er bij afmelding geen inschrijfgeld retour gestort.

Na de sluitingsdatum (31 augustus) blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd.

Deelname aan de wedstrijd geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. 

Deelnemers van 18 jaar en ouder zijn verplicht om bij de paarden te starten, ook indien je een pony rijdt.

Jury leden zijn bevoegd personen die wangedrag vertonen (ten op zichten van het paard dan wel ten opzichte van andere personen/deelnemers) te verwijderen uit de ring of het parcours.

Noch de leden van de organiserende vereniging, de dienstdoende personen, de eigenaren van de terreinen, noch de juryleden dragen enige verantwoordelijkheid omtrent schade in welke vorm dan ook aan personen, paarden en/of materiaal.


WEDSTRIJDREGELEMENT

Algemeen

Allereerst houden wij ons aan het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS.

Hier is Hoofdstuk 9, artikel 40 lid 5 maatgevend: In de disciplines Eventing, .. mag een paard maar door één deelnemer in maximaal 1 rubriek worden uitgebracht op een wedstrijd. Aldus lid 3 van datzelfde hoofdstuk mag men 2x starten met hetzelfde paard maar met een andere berijder indien men zich beperkt tot dressuur of springen.

Daarnaast zijn de BB-eventing regels vastgelegd in het wedstrijdreglement Eventing.

In het bijzonder hoofdstuk 6, artikel 328 lid 7: 
Voor BB-rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de reguliere wedstrijdklassen met uitzondering van de volgende bepalingen: 
a. Een startkaart met het desbetreffende paard is niet verplicht.  
b. Er bestaat geen verplichting tot het dragen van wedstrijdkleding. 
c. Een winstpunt in de klasse B springen is niet verplicht voor deelname.

 

Dressuur

Voor dressuur houden wij ons verder aan het wedstrijdreglement dressuur van de KNHS.

Dressuurproef 1 - BB wordt gereden op Dag van het Paard te Buurse.

Als je een 2e BB-proef rijdt (dat is dan buiten mededinging ) dan is dat Dressuurproef 2.


Springen

Voor springen houden wij ons verder aan het wedstrijdreglement springen van de KNHS

A, B en C Pony: maximaal 50cm

D-E Pony en Paard: maximaal 70 cm 

Cross

De algemene regels zijn door de KNHS vastgelegd. Wij stellen verder het volgende:De cross is alleen geschikt voor ervaren ruiters die zelfstandig (zonder begeleiding) een springparcours kunnen afleggen en een buitenrit kunnen maken.Deelnemers zijn verplicht een goed passende en juist bevestigde cap (NEN norm CE/EN 1384) en een body protector te dragen, rijlaarzen of jodphurlaarzen met gladde chaps.De cross bestaat uit zowel vaste als losse natuurlijke hindernissen. Denk hierbij aan boomstammen, waterbak, hooibalen, etc.We organiseren speciaal een Tripalon, meerijden of in colonne rijden is niet mogelijk in de BBDe laatste versie van het PVC-Buurse cross regelement staat HIER


A, B en C Pony:

Hindernissen zijn maximaal 40 cm. Er is geen alternatief aanwezig. Voor het niet nemen van de hindernis worden strafpunten (20 strafseconden) in rekening gebracht.

De ideale snelheid voor de cross is voor A, B en C pony's is 380/400/420 meter per minuut.

D-E  Pony en Paard:

Hindernissen zijn maximaal 60-70 cm. Bij vrijwel elke hindernis is een alternatief aanwezig maximaal 40 cm.Voor het nemen van het alternatief worden strafpunten in rekening gebracht.

De ideale snelheid van de cross voor DE Pony's en Paarden is 430 meter per minuut 


De lengte is circa 1960 meter.

De definitieve ideale tijden waarbinnen iemand de cross moet rijden wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Als er buiten de ideale tijd gefinished wordt (sneller/langzamer) worden strafpunten in rekening gebracht.

Na 2 weigeringen bij dezelfde hindernis dient de deelnemer het alternatief te nemen en verder te gaan met de volgende hindernis.

Bij 3 weigeringen op dezelfde hindernis en 4 weigering totaal volgt uitsluiting en moet het parcours worden verlaten.

Iedere ruiter die voor een hindernis in moeilijkheden verkeert, welke zeer spoedig door een volgende deelnemer zal worden genomen, dient ten spoedigste de weg vrij te maken. Het hinderen van een andere deelnemer wordt met uitsluiting bestraft.

Bij aanmelding bij het secretariaat, op de wedstrijddag, ontvangt u na betaling bij het secretariaat uw startnummer van ons. Dit startnummer dient u tijdens de cross te dragen.

Voor het hesje met startnummer wordt 5 euro borg gevraagd, u ontvangt deze terug na inlevering van het hesje.Juryleden zijn bevoegd om het starten bij volgende onderdelen uit te sluiten als de combinatie onvoldoende geschikt is.